Bærekraftig utvikling og i hvilken grad der er integrert i Nespresso

Bærekraft i Nespresso

Vi er i gang med del to av digital markedsføring. Tema i denne delen av kurset er sosial kommunikasjon med et bærekraftig perspektiv som vi har med Cecilie Staude. I denne første uka har Cecilie snakket om hvordan bærekraft har blitt en så viktig del av hvordan næringslivet drives på. Viktige tema som klimakommunikasjon, det grønne skiftet, grønnvasking, grønn vekst og FN’s bærekraftsmål har vært interessant å lære om. Vi ser at en bærekraftig utvikling i alle sektorer er helt avgjørende for fremtiden. 

I denne delen av kurset skal vi skrive eksamen i gruppe og oppgaven skal knyttes opp til en bedrift. Gruppen min har valgt å skrive om Nespresso, og blogginnleggene i denne delen av kurset vil derfor være knyttet opp mot Nespresso. Dette innlegget handler om hva bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål er, samt hvordan Nespresso har implementert bærekraft i sin forretning

Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling er i følge FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport – Vår felles framtid (1987) “Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. For å få dette til må hele verden jobbe sammen på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. For at noe skal avgjøres som bærekraftig må en sammenheng mellom disse tre dimensjonene være tilstede. 

  1. Den første dimensjonen omfatter klima og miljø og handler om at klimaendringene må stanses. Vi må redusere ressursbruken vår og gjenbruke de ressursene vi har. For at menneskers livsgrunnlag ikke skal ødelegges må vi satse på fornybare ressurser. Dagens situasjon kan være med utrydde hele økosystemer og vi blir mer sårbare for naturkatastrofer. 
  2. Den andre dimensjonen handler om økonomi handler om at vi må gå fra en grå vekst till en grønn vekst, og skape mindre forskjeller mellom rike og fattige. Det handler om at vi må ha økonomisk trygghet for alle. Vi må utnytte våre ressurser på en smartere måte samtidig som vårt forbruk må reduseres. For fattige land er økonomisk vekst helt avgjørende, men denne veksten må samtidig være bærekraftig. Grønn vekst er et begrep som Per Espen Stoknes beskriver som “å være en omstilling fra en økonomi som spiser opp jorden, til en økonomi som trives og vokser innenfor jordens tålegrenser”.
  3. Den siste dimensjonen om sosiale forhold omfatter menneskers livskvalitet. Alle mennesker har rettferdig grunnlag til et godt og anstendig liv. Utdanning, mulighet til anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er viktige utgangspunkt.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 er en felles arbeidsplan som er til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene som vi står overfor innen 2030 og 2050. Bærekraftig utvikling må til for at vi ikke ikke skal belaste kloden vår enda mer og for at alle mennesker på jorda skal ha rett til det samme. Bærekraftsmålene er derfor til for at vi sammen skal finne gode løsninger for fremtiden. 

Nespresso 

Nespresso endret i sin tid måten vi drikker kaffe på gjennom en unik kombinasjon av førsteklasses kvalitetskaffe og smarte kaffemaskiner. Deres ide var å skape en perfekt kopp kaffe med utsøkt crema, aroma og fyldig smak akkurat som en dyktig barista. Selskapets historie handler ikke bare om en bemerkelsesverdig ide, men om søken etter innovasjon og jakten på fortreffelighet som driver Nespresso. 

Nespressos tilnærming til bærekraft

“Vi har vist over lang tid at vi strekker oss svært langt for å sikre en bærekraftig fremtid for kaffe i hele verden, fra kaffebæret til koppen”, skriver Nespresso på sin hjemmeside. 

Allerede i 2013 etablerte Nespresso et råd for bærekraftighet. Ved å samle spesialister som Rainforest Alliance, Fairtrade International osv., kan Nespresso skape dialog og samle innsikt som kan hjelpe dem til å drive bærekraftig. I 2020 lanserte Nespresso sin ambisjon for bærekraftighet,“The Positive Cup”. Å skape positive resultater for selskapet, samfunnet og miljøet vil bli Nespressos neste steg for å jobbe med bærekraft. Gjennom innovative programmer og partnerskap har de forpliktet seg til å etablere en bærekraftig kaffe-økonomi. 

“Vår tilnærming til bærekraft har alltid handlet om mer enn bare å minimere konsekvensene. Utviklingen av enda mer innovative programmer sammen med våre partnere demonstrerer vår ambisjon om å skape felles verdier og generere positiv virkninger for alle intressenter i verdikjeden”, skriver administrerende direktør Jean-Marc Duvoisin.

Deres nye bærekraftsprogram, inkluderer løfter som 100% bærekraftige kilder til kaffe, 100% bærekraftig bruk av aluminium i kapsel produksjon og en utvidelse av gjenvinnings-kapasiteten. I tillegg lover Nespresso å redusere sine karbonavtrykk med 10% og bli et 100% karbonnøytralt selskap. 

Sirkulær økonomi 

Prinsippet med sirkulær økonomi blir spesielt viktig når vi snakker om bærekraftig utvikling og da innenfor dimensjonen økonomi. Som jeg tidligere har nevnt handler dimensjonen om at vi må utnytte våre ressurser på en smartere måte. Sirkulær økonomi i følge Store norske leksikon bygger på prinsipper fra naturen og dets sirkulære kretsløp. Vi skiller mellom lineær økonomi og sirkulær økonomi. Lineær økonomi handler om at materialer og ressurser ikke kan brukes om igjen, men blir til søppel. Sirkulær økonomi derimot handler om at ressurser kan brukes om igjen. Etter som Nespresso har valgt å bruke 100% resirkulerte og 100% gjenvinnbare kaffekapsler i aluminium er dette med på å unngå avfall og bygger på prinsipper fra sirkulær økonomien. Dette er med på at vi unngår ressurstap og er med på å at vi får en mer bærekraftig utvikling. 

For oss handler ikke bærekraft kun om et ønske om å handle ansvarlig. Fremtiden vår er avhengig av det. Ved å langsiktig levere positiv innflytelse på bønder, samfunn og miljø, kan vi fortsatt sikre våre kunder med eksepsjonell kaffe og fortsette suksessen til vår virksomhet, skriver Nespresso om hva bærekraft er for dem.

Kildeliste:

FN. 2019. “Bærekraftig utvikling”. https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Stoknes, Per Espen. 2019. “Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen”. https://www.magma.no/hvordan-male-ekte-gronn-vekst-og-unnga-gronnvaskingsfellen

FN. 2021. “Bærekraftsmålene”. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Nespresso. “About Us”. https://www.nespresso.com/jp/en/aboutus

Nespresso. “Våre innovasjoner”. https://www.nespresso.com/ncp/positive/no/no#!/sustainability/innovations

Nespresso. “Nespresso lanserer ambisiøse bærekraftighetsmål med opprettelsen av ‘The Positive Cup’ og Nespresso Sustainable Development Fund”. https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3gMXHwuHuAhVQposKHQXID-YQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fmaterial%2Fpressrelease%2F2033421%2Fdownload%3Fresource_type%3Dresource_attached_pdf_document&usg=AOvVaw3wa_vxeCu1_dC5j4jf0pF6

Nilsen, Heidi Rapp. 2020. “Sirkulær økonomi”. Store norske leksikon. https://snl.no/sirkul%C3%A6r_%C3%B8konom

Nespresso. “Discover the positive cup hub “. https://www.sustainability.nespresso.com/discover-the-positive-cup-hub

Bilde:

Photo by Jisu Han on Unsplash

1 thought on “Bærekraftig utvikling og i hvilken grad der er integrert i Nespresso”

  1. Pingback: Relevante bærekraftsmål for Nespresso – HASA

Leave a Comment

Your email address will not be published.